"Μάθηση" (Ανακαλύπτοντας την Ψυχολογία(Discovering Psychology))

Ο σημερινός τρόπος σκέψης έχει μεταβληθεί αρκετά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, αυτό επηρεάζει την αποδοτικότητα της μάθησης.