Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου – καθώς και ο/η Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος – ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ. του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 25/15-1-1988, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε., πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, ένα (1) είναι εκπρόσωπος της ΕΣΗΕΜ-Θ και ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, ενώ α υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά μέσο όρο δύο (2) φορές το μήνα και χρέη γραμματέως εκτελεί η Χριστίνα Φράγκου.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλεξανδρίδης Μιχαήλ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμαντάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΜΕΛΗ

Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος

Μονοπόρτης Σαράντης Δημοτικός Σύμβουλος

Καζαντζίδης Παντελεήμων Δημοτικός Σύμβουλος
 
Τρεμόπουλος Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος

Χατζηεμμανουήλ Μαρία Λαϊκό μέλος

Αργυρίου Ιωάννης Λαϊκό μέλος

Σαουλίδης Αντώνιος Λαϊκό μέλος
 
Πλήκα Μαρούλα Εκπρόσωπος ΕΣΗΕΜ-Θ
 
Σαράντος Γεώργιος Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Π.Θ.Ε.