ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 105

Σε συνέχεια της της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021-636 και της υπ΄αριθμ. 74/2021 απόφασης του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιείται ο τελικός πίνακας κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τον ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 105: ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ