ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΤΡΙΩΝ (3) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ BROADCAST, ΤΡΙΩΝ (3) ΟΘΟΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΞΙ (6) ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “Τριών (3) τηλεοπτικών καμερών τύπου broadcast για το στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης (CVP32240000-7), τριών έγχρωμων οθονών παρακολούθησης (viewfinders) (CVP 32323100-4), εξοπλισμού τηλεόρασης (zoom/oocss controls) (CVP32324300-3), μετατροπέων σήματος (CVP 32351000-8) και δύο (2) τηλεοπτικών καμερών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-7)” για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ” για το έτος 2020.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και μέχρι ώρα 10:00 στην έδρα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη