ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME4/2020 ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ'αριθμ. 1547/9-7-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ4/2020 (ΑΔΑ: ΨΧΧΧΟΡΣΔ-ΒΞΗ) για σύναψη σύμβασης έργου δεκα (10) μηνών με ΔΕ Δημοσιογράφους.

Κατά των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.

Υποβολή ενστάσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected] υπόψη ΔΣ. Το εμπρόθεσμο των ενστάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ). Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως την Τετάρτη 9-9-2020 ολόκληρη ημέρα.