ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια περιεχομένου (Ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών από την Ελλάδα, την Ε.Ε. και από χώρες εκτός Ε.Ε. για την κάλυψη των αναγκών του τηλεοπτικού προγράμματος του 2022 :
α). Ελληνικό Πρόγραμμα :
Ταινίες Ελληνικού κινηματογράφου
β). Ξένο Πρόγραμμα
Κινηματογραφικές ταινίες Ε.Ε. χωρών εκτός Ε.Ε. και θεματικές ταινίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο