Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, για ένα έτος

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.