Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση πολυκάμερων οχημάτων Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN)

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υπ’ αριθ. 248/30-08-2018 (Θ.3a), (ΑΔΑ:73ΡΓΟΡΣΔ-ΑΘΚ) προτίθεται να προχωρήσει στην ενοικίαση πολυκάμερου οχήματος Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN) 4/5/6/ καμερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου (συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβoυλίου, πολιτικά γεγονότα μικρών απαιτήσεων, μουσικές εκδηλώσεις κλπ).