Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της δικτυακής υποδομής της ΔΕΠΘΕ,

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της δικτυακής υποδομής της ΔΕΠΘΕ για ένα (1) έτος με διαρκή παρουσία ενός (1) τουλάχιστον φυσικού προσώπου στην έδρα της ΔΕΠΘΕ.
Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 06-06-2022