Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την εκτέλεση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΠΕΘΕ, π.δ. 19.939,20€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24% για 1 έτος

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πληροφοριακής και οπτικοακουστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ για ένα (1) έτος με διαρκή παρουσία ενός (1) τουλάχιστον φυσικού προσώπου στην έδρα της ΔΕΠΘΕ.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 2/6/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).