Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση υπηρεσίας επανελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 4500,000€ συμπεριλαμβ. Φ.Π.Α.24%

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την διενέργεια επανελέγχου των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλειστών επαγγελματικών χώρων που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 16/6/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ, Ν.4605/2019). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)