Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας μπαταριών, συσσωρευτών και φορτιστών, π.δ. 3.509,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας μπαταριών, συσσωρευτών και φορτιστών, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Eίναι εφικτή η υποβολή προσφορών για το σύνολο ή μιας ομάδας ειδών, που θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας.
Oι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δεσμευτούν για τμηματική παράδοση ειδών προκαταβολικά, προσκομίζοντας υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους σχετική δήλωση συναίνεσης.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 21/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ, Ν.4605/2019). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Είδος 1: ΜxΠxΥ (mm): 151x65x100
Είδος 2: ΜxΠxΥ (mm): 505x182x234
Είδος 3: ΜxΠxΥ (mm): 260x172x225