Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων
της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 30.764,40 € με το Φ.Π.Α. 24%”.
Αναλυτικές πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11-5-2022.