ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια εξυπηρετητή δικτύου (πρωτεύων εξυπηρετητής επιχειρησιακής λογικής) της υπολογιστικής υποδομής για την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος και τον πλεονασμό λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 6.993,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 12/4/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.