ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1200-1400cc ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1500-1800cc με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά τμήμα : είτε για ένα τμήμα, είτε για το σύνολο αυτών, υποχρεωτικά όμως στο σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων εκάστου τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο