ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια λογισμικού λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών γραφείου με στόχο των εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της εταιρείας, και την βελτιστοποίηση της ψηφιακής υποδομής λόγω των αναβαθμίσεων που γίνονται στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft. Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει επίσης και λογισμικό εφαρμογών γραφείου για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων της ΔΕΠΘΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο