ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων για το σύνολο των υπηρεσιών της για το έτος 2023. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 6.578,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 18.04.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο