ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΔΥΟ (2) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ”

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια “δύο (2) τηλεοπτικών καμερών για την κάλυψη αναγκών των συνεργείων εξωτερικού ρεπορτάζ (CVP32240000-7)” για το έτος 2020.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι ώρα 12:00 στην έδρα της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Νικολάου Γερμανού 1, 546 21 Θεσσαλονίκη.