ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣOX2/2023 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 268/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2023 (ΑΔΑ:9ΕΚ9ΟΡΣΔ-ΓΤΚ) για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]