ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣOX2/2022 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 1370/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2022 (ΑΔΑ: 62ΚΛΟΡΣΔ-Η41) για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στην υπηρεσία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]