ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣOX1/2022 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 1357/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΧΓΟΡΣΔ-ΕΚΨ) για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών με ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗ και ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ανακοίνωση.