ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME2/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 2080/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ2/2021 (ΑΔΑ: 6Σ9ΗΟΡΣΔ-81Χ) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ και ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗ.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).