ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME1/2022 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 2586/1-12-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ1/2022 (ΑΔΑ:6Ν60ΟΡΣΔ-3ΓΝ) για σύναψη σύμβασης έργου με Δημοσιογράφους.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Υποβολή ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου, υπόψη ΔΣ (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00).