ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣME1/2021 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Πίνακες αποτελεσμάτων για την κατάταξη-επιλογή υποψηφιοτήτων της υπ' αριθμ. 2118/18-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ1/2021 (ΑΔΑ:97Α2ΟΡΣΔ-ΘΔΙ) για σύναψη σύμβασης έργου με Δημοσιογράφους.
Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νομίμως ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου, υπόψη ΔΣ (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-15:00), έως την Δευτέρα 27-12-2021 ολόκληρη την ημέρα.