ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης επιλογής για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί θητεία Διευθυντή/ριας Τηλεόρασης για την κάλυψη των αναγκών της, συνολικής διάρκειας ίσης με τη Δημοτική Περίοδο.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στην υπηρεσία μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ανακοίνωση.