ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ2/2021 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2021-857 αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ενός (1) ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιούνται οι σχετικοί πίνακες κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τον κωδικό θέσης: 106
Πληροφορίες: κα Παλπάνα 2310261100