ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1/2021 ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ 101, 102, 103, 104, 105

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/ 2021-636 αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιούνται οι σχετικοί πίνακες κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τους κωδικούς θέσης:
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101: ΠΕ ΜΗΧΑΝΗΚΟΣ Η-Υ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 103: ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 104: ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 105: ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ
Πληροφορίες: κα Παλπάνα 2310261100