ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣMΕ5/2020 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης επιλογής για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./ πρόδρομες εργασίες» και «Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών για την Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.