Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για δύο έτη

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 και προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για δύο έτη,με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις ημέρα Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.