ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών, ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πληροφορίες στα συνημμένα έντυπα.