ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει, με την υπ’ αρ. 1931/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ω8Δ8ΟΡΣΔ-ΒΗΥ) ΣΟΧ3/2021 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣOX (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100, κα Σαλώνη).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 31-10-2021 έως και 09-11-2021 ολόκληρη την ημέρα.