ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2019 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει, με την υπ’ αρ. 2584/20-11-2019 (ΑΔΑ: 7Ν9ΥΟΡΣΔ-Κ43) ΣΟΧ3/2019 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο πρωτοκόλλου 08:00-15:00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΠΘΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη, Γραμματεία Πρωτοκόλλου (υπόψη επιτροπής ΣΟΧ 3/2019). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2019 έως 3-12-2019.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-261100 κα Σαλώνη.