ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει, με την υπ’ αρ.1370/10-6-2022 (ΑΔΑ: 62ΚΛΟΡΣΔ-Η41) ΣΟΧ2/2022 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.2/2022 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣOX 1+2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100, κα Σαλώνη).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-6-2022 έως και 27-6-2022.