ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2022 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει, με την υπ’ αρ. 1357/8-6-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΧΓΟΡΣΔ-ΕΚΨ) ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωση, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων (ενός ΤΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗ και δύο ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ 54621, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία πρωτοκόλλου, υπόψη επιτροπής ΣOX 1+2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 2310-261100, κα Σαλώνη).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-6-2022 έως και 27-6-2022 ολόκληρη την ημέρα.