ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΡΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Διευθυντή/ριας Τηλεόρασης για την κάλυψη των αναγκών της.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους σύμφωνα με το δείγμα και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη, Γραμματεία Πρωτοκόλλου (υπόψη επιτροπής επιλογής επί θητεία Διευθυντή/ριας Τηλεόρασης).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Σαλώνη (2310-261100).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 28-3-2023.