ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3/2020 – ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών παραγωγών για το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 1/6/2020