ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3/2017

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: "Παραγωγή περιεχομένου για την υποστήριξη του ιστότοπου της ΔΕΠΘΕ" συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.