ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2/2017

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: "Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ - πρόδρομες εργασίες" συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες