ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1/2022 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένδεκα (11) άτομα ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12) μήνες ή άλλων έως δέκα (10) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων έως και Παρασκευή 16/12/2022.