ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1/2020 – ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: "Παραγωγή περιεχομένου για την υποστήριξη του ιστοτόπου της ΔΕΠΘΕ" συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 1/6/2020