ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ1/2017

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: "Παραγωγή σειράς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για την Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα" συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μήνες.