ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΠΘΕ, Π.Δ. 1.390,00€

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως υποχρεούται από τις διατάξεις της παρ.1, του άρθ.2, του Π.Δ. 237/86, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1, του άρθ.26, του Ν.4141/2013, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία της ετήσιας ασφάλισης των τριών (3) οχημάτων της, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 15/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected](το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).