Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά την ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων και υλικών υποστήριξης της υπολογιστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ, π.δ. 12.412,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης,  προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων και υλικών υποστήριξης της υπολογιστικής υποδομής της ΔΕΠΘΕ,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Η ομαδοποίηση έγινε για διευκόλυνση αναθέτη και υποψηφίων αναδόχων, ώστε να είναι εφικτή η υποβολή προσφορών ανά ομάδα που θα πρέπει να περιέχουν απαραιτήτως το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας ειδών. Δηλαδή, προσφορές θα γίνονται δεκτές επί του συνόλου μιας ομάδας ειδών(επί ποινής αποκλεισμού). 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 21/6/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κα Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος).
 
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 και 3, του Ν.4412/2016.
    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου  εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παρ.7αγ, Ν.4605/2019). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
    • Φορολογική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
    • Ασφαλιστική ενημερότητα(για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
    • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Παρατείθεται ο διορθωμένος πίνακας που αφορά στις περιγραφές ΜΟΝΟ των ειδών της ομάδας 3.
Α/ΑΟΜΑΔΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΩΔ. CPVΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣΠΟΣΟΤ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

19

3

Τροφοδοτικό υπολογιστή ΑΤΧ, 220V/750W, 80 Plus Bronze ή καλύτερο, συνδέσεις ≥4 MOLEX / ≥2 PCIe / ≥6 SATA, εγγύηση ≥3 έτη

30237200-1

68,00 €

10

680,00 €

20

3

Τροφοδοτικό υπολογιστή ΑΤΧ, 220V/850W, 80 Plus Bronze ή καλύτερο, συνδέσεις ≥4 MOLEX / ≥4 PCIe / ≥6 SATA, εγγύηση ≥5 έτη

30237200-1

102,00 €

5

510,00 €

21

3

Τροφοδοτικό για laptop, ρεύματος 220V/≥95W, μεταβλητής τάξης εξόδου 12V-24V, με αντάπτορες ακροδεκτών

30237200-1

22,00 €

5

110,00 €

22

3

Ανεμιστήρας υπολογιστή 8cm με σύνδεση 3 ή 4pin

30237280-5

8,50 €

20

170,00 €

23

3

Ανεμιστήρας υπολογιστή 12cm με σύνδεση 3 ή 4pin

30237280-5

11,00 €

10

110,00 €

24

3

Ανεμιστήρας υπολογιστή 14cm με σύνδεση 3 ή 4pin

30237280-5

12,00 €

5

60,00 €