ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1200-1400cc ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4 ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1500-1800cc με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά τμήμα : είτε για ένα τμήμα, είτε για το σύνολο αυτών, υποχρεωτικά όμως στο σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων εκάστου τμήματος. Η αιτούμενη δαπάνη εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 34110000-1 : «Επιβατικά αυτοκίνητα» και 34113200-4 «Οχήματα παντός εδάφους». Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 18/5/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου ΔΕΠΘΕ, Νικολάου Γερμανού 1, T.K. 54621, 6ος όροφος, κ. Σαλώνη, τηλ.: 2310261100. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την αναγραφόμενη ημερομηνία εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος ή την σφραγίδα ταχυδρομείου). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο