ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου επί θητεία με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της, συνολικής διάρκειας ίσης με τη Δημοτική Περίοδο.