ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ3/2021 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 301

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/2021-1931 αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, δύο (2) ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιούνται οι σχετικοί πίνακες κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τον κωδικό θέσης: 301
Πληροφορίες: κα Παλπάνα 2310261100

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει την Δευτέρα 27-12-2021 ολόκληρη την ημέρα.