ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ2/2021–2080 ΔΕ ΜΟΝΤΕΡ ΚΑΙ ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της Δ.Ε.Π.Θ.Ε./ πρόδρομες εργασίες» και «Παραγωγή σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών για την Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 10/01/2022 ολόκληρη την ημέρα.